Styrelsen

Yemane Guadad

Ordförande

Yemane_Guadad

Simon Yemane

Vice ordförande

Hermon Berhane

Ekonomiansvarig

 

Johannes Aradom

Ledamot